newgen-medicals.com verwendet Cookies, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis auf der Website zu bieten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. x

Wyszukiwarka produktów:newgen medicals Ersatzpads für newgen medicals Schnarch-Stopper "NC-5271"

  • ; Fitness-Armband mit Blutdruck- und Herzfrequenz-Anzeigen, Bluetooth Fitness-Armband mit Blutdruck- und Herzfrequenz-Anzeigen, Bluetooth Fitness-Armband mit Blutdruck- und Herzfrequenz-Anzeigen, Bluetooth Fitness-Armband mit Blutdruck- und Herzfrequenz-Anzeigen, Bluetooth Fitness-Armband mit Blutdruck- und Herzfrequenz-Anzeigen, Bluetooth

NC-5422-919  Ersatzpads für newgen medicals Schnarch-Stopper "NC-5271"

Hygienisch und leicht auswechselbar - jedem seine eigenen Pads!

Hygienische Ersatzpads für Ihren Scharchstopper. Auch ideal, wenn mehrere Personen gemeinsam ein Gerät benutzen.
  • Selbstklebende Elektroden-Pads
  • Sekundenschneller, sehr einfacher Austausch.
  • Passend für den Newgen Medicals Schnarchstopper (NC-5271)
  • Set mit 2 Stück

Zwroty EUH:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia GHS / zwroty H:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności / GHS zwroty P:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

transparent_pixel

(1) Pobierz instrukcje obslugi, sterowniki, wideo …:

Forum dyskusyjne na temat newgen medicals Produkt newgen medicals Ersatzpads für newgen medicals Schnarch-Stopper "NC-5271":

newgen medicals Ersatzpads für newgen medicals Schnarch-Stopper "NC-5271"

* W cene wliczony jest podatek VAT bez kosztów dostawy